QR Code scanner

Hệ thống quét vé checkin chương trình LÃNH ĐẠO NĂNG LƯỢNG.
Document